Generalforsamling 2018

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling lørdag d. 6.10.2018
1) Valg af dirigent
2) Formandsberetning 
3) Status over uddannelsen
4) Regnskabsaflæggelse af revideret årsrapport
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse – a) David (GEH), b) Rikke (OUH) og Jette c) (AUH) udtræder, følgende foreslås af bestyrelsen: a) Thomas  Kring  (Bispebjerg),  b) 
Ali  Tareen  (OUH) c) Ann-Kathrine  Rahr  German  Rossau  (AUH)
7) Valg af revisor
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
 
OBS. Ønsker man at stille op til bestyrelsen henstilles til FYD vedtægter:
§6. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. For at være valgbar til bestyrelsen kræves mindst 1 års klinisk ansættelse ved en dermatologisk afdeling og fortsat tilknytning til det dermatologiske speciale. Det skal tilstræbes at bestyrelsen består af mindst 1 hoveduddannelseslæge (kursist) fra hver Videreuddannelsesregion (Øst, Syd, Nord). Mindst to medlemmer skal have primær tilknytning til specialet ved afdelingerne i Århus/Odense og mindst to medlemmer skal have primær tilknytning til en dermatologisk afdeling på Sjælland. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand/sekretær, webmaster og kasserer. Valgene gælder for 4 år og skal finde sted asynkront, således at kontinuiteten i bestyrelsens poster og arbejde fastholdes. Det påhviler den afgående bestyrelse at fremsætte forslag til ny bestyrelse samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Forslag til ny bestyrelse kan desuden fremsættes af mindst 5 af foreningens medlemmer og senest 14 dage før den planlagte generalforsamling. Såfremt alternativt forslag til bestyrelsen ikke er fremkommet inden denne frist, betragtes bestyrelsens forslag som vedtaget. I modsat fald afholdes en skriftlig og hemmelig afstemning. Stemmesedler tilsendes de enkelte medlemmer inden 1 måned efter generalforsamlingen. De tilsendte stemmesedler skal derefter returneres til Foreningen af Yngre Dermatologer i lukket kuvert efter senest 14 dage. Stemmesedlerne må ikke underskrives og må ikke indeholde andre navne end de i henhold til ovenstående forslag bragte.”
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account