Vedtægter

§1. Foreningens formål er at virke til gavn for yngre dermato-venerologer ved afholdelse af faglige møder og diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og instanser, herunder DDO og DDS. Desuden foretager foreningen en løbende evaluering af den dermato-venerologiske uddannelse i Danmark.

§2. Som medlemmer kan optages yngre læger med interesse for dermato-venerologi. Et medlem udtræder automatisk på førstkommende generalforsamling ved udnævnelse til overlæge eller ved overgang til speciallægepraksis.

§3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne. Foreningen tegnes af 2/3 af bestyrelsen, og bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren over for pengeinstitut.

§4. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden skal indholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandsberetning
 • Status over uddannelsen
 • Regnskabsaflæggelse af revideret årsrapport
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen såfremt den anser det for påkrævet. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, såfremt mindst 1/4 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen fremsætter krav herom. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Behandling af den sag, der har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling
 • Eventuelt

§5. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling. Vedtægtsændringer kan foreslås af bestyrelsen eller af 3 medlemmer gennem bestyrelsen, som skal drage omsorg for, at forslagene udsendes til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse af det møde, hvor de tidligst kan behandles. For at en vedtægtsændring skal være vedtaget kræves mindst 1/4 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for ændringerne. Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, der altid er beslutningsdygtig. Her kræves ligeledes 2/3 majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse.

§6. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. For at være valgbar til bestyrelsen kræves mindst 1 års klinisk ansættelse ved en dermatologisk afdeling og fortsat tilknytning til det dermatologiske speciale. Det skal tilstræbes at bestyrelsen består af mindst 1 hoveduddannelseslæge (kursist) fra hver Videreuddannelsesregion (Øst, Syd, Nord). Mindst to medlemmer skal have primær tilknytning til specialet ved afdelingerne i Århus/Odense og mindst to medlemmer skal have primær tilknytning til en dermatologisk afdeling på Sjælland. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand/sekretær, webmaster og kasserer. Valgene gælder for 4 år og skal finde sted asynkront, således at kontinuiteten i bestyrelsens poster og arbejde fastholdes. Det påhviler den afgående bestyrelse at fremsætte forslag til ny bestyrelse samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Forslag til ny bestyrelse kan desuden fremsættes af mindst 5 af foreningens medlemmer og senest 14 dage før den planlagte generalforsamling. Såfremt alternativt forslag til bestyrelsen ikke er fremkommet inden denne frist, betragtes bestyrelsens forslag som vedtaget. I modsat fald afholdes en skriftlig og hemmelig afstemning. Stemmesedler tilsendes de enkelte medlemmer inden 1 måned efter generalforsamlingen. De tilsendte stemmesedler skal derefter returneres til Foreningen af Yngre Dermatologer i lukket kuvert efter senest 14 dage. Stemmesedlerne må ikke underskrives og må ikke indeholde andre navne end de i henhold til ovenstående forslag bragte.

§7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§8. I forhold hvorom der ikke her er bestemt henvises til Love for Foreningen af Yngre Læger fra hvilke, der i givet fald sluttes analogi fra.

§9. Foreningens årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges for ét år ad gangen.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account